24. ĐẶNG TẤN TỚI

ĐẶNG TẤN TỚI

Nhà thơ Đặng Tấn Tới sinh năm 1943 tại An Nhơn, Bình Định, tác giả của các tập thơ:
  
MƯA MẮT TÌNH               1968
TÂM THU KINH               1970
TUYỆT HUYẾT CA            1972
THI THIÊN                     1973
TRÚC BIẾC                    1974


Năm 2012 Đặng Tấn Tới bị stroke, từ đó đến nay ông phải ngồi xe lăn. 
_________________________________________________________________