46. DUYÊN


Chân dung Duyên, sơn dầu trên bố,  18" X 24", Trương Vũ, 10.2017


Xếp lại. xót xa. xưa


DUYÊN - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 17.10.2017