46. DUYÊN


DUYÊN - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 17.10.2017

DUYÊN