61. LÊ THỊ Ý
Nhà Thơ Lê Thị Ý
Ảnh Phạm Cao Hoàng
Virginia, 15-8-2015
______________________________________________________
  
LÊ THỊ Ý