74. ĐINH CƯỜNG (3)ĐINH CƯỜNG
PHẦN 3


Xế chiều ở café Bayou