103. HUỲNH ÁI TÔNG 
HUỲNH ÁI TÔNG
Sinh năm 1941 tại làng Bình Thủy 
(trên Cù lao Năng Gù), tổng Định Thành, 
quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên
Định cư tại Mỹ 1991 - Nghỉ hưu 2009


HUỲNH ÁI TÔNG