Bài của Đinh Cường đăng trên Trang VHNT Phạm Cao Hoàng

thơ đinh cường
 http://www.phamcaohoang.com/

2 bài thơ cho Hồ Đình Nghiêm
 3 bài thơ cho Nguyễn Sông Ba