58. CHÂN PHƯƠNG 
Chân Phương - Nguyễn Trọng Khôi vẽ

 
 CHÂN PHƯƠNG

Ba bài thơ song ngữ
Em còn nhớ tháng tư (Nhạc)
Rời tháng giêng một tiếng còi tàu