60. PHÙNG NGUYỄN


Chân dung Phùng Nguyễn - Trương Vũ vẽ (2015)