96. PHẠM NHUẬN

Chân dung Phạm Nhuận - Photo by Phạm Cao Hoàng - Maryland, 2013