103. HUỲNH ÁI TÔNG


Nhà văn Huỳnh Ái Tông


Sinh năm 1941 tại làng Bình Thủy
(trên Cù lao Năng Gù), tổng Định Thành,
quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên
Định cư tại Mỹ 1991 - Nghỉ hưu 2009
____________________