30. NGUYỄN LƯƠNG VỴ


Nguyễn Lương Vỵ - Phan Nguyên vẽ