38. TRẦN THỊ NGUYỆT MAI


Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai - Trương Vũ, tháng 10.2017