47. NGUYỄN QUANG CHƠN


- Nguyễn Quang Chơn - để nhớ San Francisco
màu acrylic trên giấy in - dinhcuong 6 - 2015